Arabisch Nederlands Cultuurhuis

Een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, en kunnen leren en genieten van elkaars cultuur.Welkom op onze website
Het Arabisch Nederlands Cultuurhuis is een stichting in Houten, opgericht in 2018.
Klik op onderstaande video om een indruk te krijgen van onze activiteiten:

 


ONTSTAAN VAN ONZE STICHTING

Door de komst van vele nieuwkomers ontstond in 2016 de behoefte om activiteiten te organiseren waarbij mensen met verschillende achtergronden elkaar kunnen ontmoeten, kunnen leren en genieten van elkaars cultuur.
Het Arabisch Nederlands Cultuurhuis richt zich op oorspronkelijke én nieuwe Houtenaren, die een Arabische achtergrond hebben en/of de moedertaal Arabisch spreken.  Velen  van deze nieuwkomers hebben een Arabische achtergrond, waarvan een aanzienlijk aantal met Syrische nationaliteit.


GEGEVENS VAN STICHTING ARABISCH NEDERLANDS CULTUURHUIS
Naam: Stichting Arabisch Nederlands Cultuurhuis Houten
Ook bekend als: Arabisch Nederlands Cultuurhuis
Telefoonnummer: 06-40684460 en/of 06-16725418
Stichtingsadres: Patriottenland 15, 3994 TR  Houten
Kamer van Koophandel: 70960380
ANBI: Sinds 2018
RSIN/Fiscaal nummer: 8585.26.578
Website adres: http://www.ancultuurhuis.nl
E-mail: cultuurhuishouten@gmail.com
Facebook: Arabisch Nederlands Cultuurhuis Houten (ook in het Arabisch)
Bankrekening ING: NL40 INGB 000 794 55 40
t.n.v. St. Arabisch Nederlands Cultuurhuis te Houten.

ONZE VISIE
Het Arabisch Nederlandse Cultuurhuis Houten vindt het van groot belang, dat mensen met verschillende culturele achtergronden elkaar ontmoeten. Dat doen we door het organiseren van activiteiten voor zowel de nieuwe als de oorspronkelijke inwoners van Houten. De activiteiten zijn ook bedoeld om tot ontmoeting en dialoog te komen. Samen bouwen we aan een samenleving, die uitgaat van volwaardige participatie ongeacht culturele achtergronden. Met respect voor elkaars overtuiging en verschillen in religie.

ONZE MISSIE
Wij zijn een kleine club van Arabisch- en Nederlandssprekende vrijwilligers, die activiteiten organiseren, al dan niet in samenwerking met andere lokale organisaties in Houten, om de culturele afstand tussen nieuwe burgers in hun nieuwe woonomgeving en de oorspronkelijke bewoners te verminderen.

ONZE DOELSTELLINGEN
• Bevorderen van de integratie van nieuwkomers in de Nederlandse samenleving, vertrouwd raken met de taal en cultuur, kortom een nieuw thuis in een nieuwe omgeving.
• Andere Houtenaren laten kennismaken met de Arabische cultuur.
• Mensen met verschillende achtergronden leren kennen, uitwisseling van ideeën, meer begrip voor elkaar, plezierige ervaringen opdoen.

SAMENSTELLING BESTUUR
Ghazwan Yaghi, voorzitter
Hans van Breukelen, penningmeester
Luus Oosterom, secretaris
Joop van Herwijnen, lid
Lamis Kordia, lid

ONS BELONINGSBELEID
Het bestuur ontvangt voor haar werkzaamheden geen beloning. Eventueel gemaakte onkosten worden vergoed.

ONZE INKOMSTEN
Het Cultuurhuis bestaat uit Arabisch- en Nederlandssprekende vrijwilligers, ontvangt geen (vaste) subsidie en heeft geen verdienmodel.  Om onze vaste basiskosten en de kosten voor onze activiteiten te financieren zijn wij afhankelijk van sponsors en kleine bijdragen van deelnemers, welke wij gezien onze doelgroep zo laag mogelijk houden.

Meerjarenperspectief: Het blijft noodzakelijk dat de Stichting voldoende financiële middelen heeft om hiermee ook alle gewenste activiteiten op langere termijn te kunnen organiseren. Er dient per activiteit onderzocht te worden welke instantie(s) bereid is (zijn) subsidie te verstrekken.

ANBI STATUS
Sinds 2018 zijn wij aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

OVERZICHT ACTIVITEITEN ALGEMEEN

  • Aanbieden van taallessen, zowel Nederlands als Arabisch. Het betreft cursussen zoals ‘Praat met mij’ en ‘Lees met mij’.
  • Lezingen over onderwerpen op het gebied van kunst, geschiedenis, religie en literatuur.
  • Organiseren van ontmoetingen tussen mensen van verschillende culturen, waar de waarden en normen van de Nederlandse samenleving worden besproken, maar ook de verschillen en overeenkomsten in culturele gewoontes. 
  • Het vertonen van films en documentaires, waarin kennis gemaakt wordt met de Arabische of Nederlandse cultuur.
  • Het opzetten van een bibliotheek met boeken en artikelen, die betrekking hebben op verschillende landen, culturen e.d.
  • Begeleiding bieden bij het onderzoeken van de mogelijkheden voor nieuwkomers op de arbeidsmarkt.
  • Organiseren van open dagen, waarbij informatie wordt gegeven over onze activiteiten op het gebied van workshops, dans, muziek, maaltijden, presentaties, gesprekken over culturele gewoontes, etc.